VEDTATT 13. OKTOBER 2003 | ENDRINGER GJORT 26. MARS 2014

VEDTEKTER 
FOR DIXI RESSURSSENTER

§1
Stiftelsens navn er Stiftelsen DIXI Ressurssenter - Oslo

§2
Stiftelsenes formål er å hjelpe og støtte personer som har blitt voldtatt og/eller utsatt for andre seksuelle overgrep, samt deres pårørende. Videre å spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid for å bekjempe voldtekt og overgrep.

§3
Stiftelsens grunnkapital består av finans- og realobjekter, dvs. gjeld og eiendeler (bankinnskudd, kassebeholdning, utestående fordringer, maskiner og inventar) som er overtatt av Foreningen DIXI Ressurssenter på stiftelsestidspunktet. Netto formuesverdi som således gis til stiftelsens disposisjon er foreningens bokførte eiendeler og gjeld 01.09.03, med senere endringer.

§4
Stiftelsen skaffer seg inntekter ved tilskudd fra Oslo kommune, Staten og andre bidragsytere. Stiftelsens kapital skal anvendes til stiftelsens ideelle og sosiale formål.

§5
Styret består av minst fem, maksimalt seks medlemmer.
Det er ønskelig at både brukere og ansatte blir representert i styret, som brukerrepresentant og ansattrepresentant.
Det tilkommer styret å ansette daglig leder.
Daglig leder plikter å møte i styret, uten stemmerett.
Styrebeslutninger skjer ved vanlig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Hvert medlem skal fungere i perioder inntil 4 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. For å sikre overlappende funksjonstid, skal det for en del av styremedlemmene bestemmes at de fratrer på like årstall og for den andre delen at de fratrer på ulike årstall.
Ved særlig grunn kan styremedlemmene fratre før periodens slutt.

§6
Nye styremedlemmer velges av styret.
Eventuell ansattrepresentant velges av de ansatte.
Stiftelsen forpliktes ved signatur av styrets leder alene.
Styreleder skal 1 gang i året fremlegge en oversikt over benyttet signaturrett for styret.
Styremedlemmene velger selv styrets leder.
Et styremedlem eller daglig leder skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som er av betydning for vedkommendes eller nærståendes økonomiske særinteresse. De samme personer kan heller ikke delta i behandlingen av avgjørelser som angår organisasjoner eller institusjoner de har tillitsverv i.

§7
Styret er overordnet senterets administrative ledelse. Styret skal forvalte stiftelsens midler i samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser.
Styret skal avholde minst 4 møter pr. kalenderår.

§8
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, samt dens inntekter og utgifter.

§9
Stiftelsen skal ha revisor, som skal attestere stiftelsens årsregnskaper. Regnskapsåret skal følge kalenderåret.

§ 10
Stiftelsens styre kan endre stiftelsens formål, samt beslutte at stiftelsen skal oppløses. Ved eventuell formålsendring, skal formålet fortsatt være av sosial og ideell karakter.
Ved oppløsning skal stiftelsens formue, etter at samtlige gjeldsposter er dekket, tilfalle et sosialt og ideelt formål i tråd med senterets idégrunnlag.
Søknad om omdanning settes fram av stiftelsens styre.

§ 11
Endringer av vedtekter er tillagt styret og krever 2/3 flertall.