VÅRT TILBUD

DIXI Ressurssenter mot voldtekt er et lavterskeltilbud for deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner noen som er utsatt. Vi driver ikke behandling, men tilbyr hjelp til selvhjelp. Alle som arbeider i DIXI er fagutdannet med bred erfaring i feltet, og noen av oss har også selv opplevd voldtekt.

Vi i DIXI er her for at utsatte og pårørende skal få noen å snakke med, på en trygg arena der vi sammen kan skape håp for framtiden.

Vårt tilbud er gratis, du trenger ikke henvisning og vi har taushetsplikt

DIXI TILBYR

  • Enesamtaler for utsatte og pårørende
  • Samtalegruppe for utsatte og pårørende
  • Gratis advokathjelp
  • Telefon-, mail- og skypesamtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Temakvelder, foredrag og informasjon til øvrig hjelpeapparat og andre interesserte!

Hva innebærer selvhjelpsmetoden som DIXI arbeider etter?

For mange utsatte vil det være behov for hjelp og støtte, enten umiddelbart etter hendelsen eller når det har gått en stund. Det å erkjenne at en trenger hjelp, for så å bruke egne erfaringer til å mobilisere iboende krefter slik at en får et bedre liv, er å regne som selvhjelp. Selvhjelp er å ta tak i egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker.

Selvhjelp skiller seg fra andre måter å jobbe på fordi selvhjelp baserer seg på aktivering av kunnskap hos den enkelte person og ikke kunnskap utenfra. Enkeltmenneskets erfaring og problemkunnskap ses på som en ressurs, ikke bare for å styrke personen selv, men også som viktig for samfunnet og utviklingen av fellesskapet. Selvhjelp tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og ikke den rollen den enkelte til en hver tid har, enten som fagutøver, hjelper eller hjelpesøkende.

DIXI er et supplement til behandlingstilbudet i det offentlige hjelpeapparatet. Senteret kan være et godt tilbud i forkant av, under og etter eventuell behandling fra andre instanser. For noen kan det også være tilstrekkelig med en veileder og støttespiller i bearbeidingsprosessen. Brukeren av senteret må i samhandling med ansatte, definere hvilke behov de har i sin bearbeidingsprosess. Rollen til den ansatte vil være å utfordre og støtte opp om hver enkelt bruker.

Mer om våre tilbud:

  • Individuelle samtaler

DIXI tilbyr individuelle samtaler til utsatte og pårørende. Grunnlaget for samtalene er bygget på metoden "hjelp til selvhjelp" og alle ansatte i DIXI er utdannet innen relevante fagområder. Ønsker du en samtale hos oss, kan du ta kontakt via telefon eller mail. Det er ingen ventetid for å få samtale og du kan få opptil flere samtaler hvis du ønsker det.

Når du kommer til individuell samtale på DIXI vil du møte en av våre ansatte som forteller deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle, og ofte bruker vi først litt tid på å bli kjent. Å bli utsatt for en voldtekt kan være svært traumatiserende, og derfor krever vi ikke at du skal fortelle i detalj om selve hendelsen. Det vi er mest opptatt av, er å møte deg der du er og hjelpe deg med de behov du har. Å komme til samtale på DIXI er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker. Vi tilbyr samtaler uavhengig av hvor lenge det er siden voldtekten skjedde. For mange kan det ta uker, måneder eller år før behovene melder seg, og derfor er det aldri for sent å ta kontakt med oss. På DIXI har vi taushetsplikt og det du forteller blir verken skrevet ned eller journalført.

  • Samtalegrupper

DIXI har tilbud om selvhjelpsgruppe for utsatte og egne for pårørende. Der kan man komme sammen og snakke om felles opplevelser, ta opp problemer og erfaringer, og gi hverandre støtte og råd. Gruppen skal fungere som støtte for det enkelte medlem på det personlige plan. Her kan man få snakke ut om sin egen situasjon. Man kan få gode råd og inspirasjon fra de andre, og forsøke å finne nye løsninger for å takle vanskelige situasjoner og problemer, både følelsesmessig og praktisk.

DIXI-gruppene er ikke et behandlingstilbud, men en selvhjelpsgruppe. Gruppene ved DIXI Oslo blir ledet av terapeuter, psykologer eller andre med kompetanse på området.

Gruppene består av fem til åtte personer som møtes en gang i uken over tre til fire måneder. Etter seks måneder møtes gruppa til oppfølgingsmøte. Det er alltid en gruppeleder med på møtene. Gruppen ledes av en av de ansatte på DIXI.

DIXI Ressurssenter er behjelpelige med å starte nye DIXI-grupper rundt omkring i Norge.

Har du lyst til å være med i en DIXI-gruppe? Ta kontakt med oss og vi sender deg informasjon om hvordan du kan bli med i en DIXI-gruppe.