warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Dixi Website
Your Store Slogan Here

Voldtekt eller andre seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget eller presset til å gjøre noe seksuelt mot din vilje. Den som utsettes for voldtekt kan være mann eller kvinne, voksen eller barn.

Voldtekt er en alvorlig kriminell handling som er straffbar i Norge.Voldtekt er også en alvorlig krenkelse av ens personlige integritet, frihet og grenser.

De som blir utsatt for voldtekt kan bli påført en lang rekke fysiske og psykiske skadevirkninger. De psykiske følgene av en voldtekt er ofte omfattende og langvarige, og kan gi seg utslag i kroppslige plager.

Det er likevel viktig å vite at det er mulig å få det bra igjen etter en voldtekt. Etterreaksjoner og behov for oppfølging varierer. Noen har behov for psykologisk oppfølging over tid, mens andre syns det er nok med støtte fra familie og venner. Det aller viktigste er at man har noen å snakke med, slik at man ikke må bære på hendelsen alene.

Den som er utsatt for voldtekt bør oppsøke overgrepsmottaket raskt etter hendelsen. Her kan man få medisinsk oppfølging og tilbud om samtaler, råd og veiledning i prosessen videre. På mottaket han man også få informasjon om anmeldelse til politiet. Utsatte og pårørende kan når som helst ta kontakt med DIXI. Vi bistår i prosessen både like etter hendelsen, og over lengre tid ved behov.

 

Reaksjonene etter en voldtekt er varierer fra person til person. Det hende at det ikke er noen synlige reaksjoner i første omgang. Mange fortrenger det som har skjedd, benekter eller bagatelliserer det, fordi det for vanskelig å ta inn over seg. Beskrivelser om at det var totalt uvirkelig, jeg var ved siden av meg selv, det var som i et mareritt er ikke uvanlig. Ofte tar det noe tid før man orker å kjenne på følelsene og fortelle mer detaljert om det som har skjedd.

Det er helt vanlig at det kommer sterke følelsesmessige utbrudd med gråt og skriking, aggresjon og raseri, uro og følelse av angst og panikk. Dette er normale reaksjoner på en unormal situasjon. Mange opplever:

 • Nummenhet, uten kontakt med følelser
 • Frykt for åstedet
 • Apati, handlings- og følelseslammelse
 • Søvnproblemer, mareritt
 • Skvettenhet ved lyder og brå bevegelser
 • Ustabile følelser som svinger raskt, sterke følelsemessige utbrudd
 • Skyldfølelse, skam, isolering
 • Panikk og hysteri
 • Anspenthet i kroppen
 • Angst for å være alene samtidig som man ikke orker å være sammen med andre
 • Sinne, utagering, irritasjon, frustrasjon
 • Fysiske plager, hodepine, magesmerter
 • Kvalme
 • Skolevansker, nedsatt konsentrasjon og innlæringsevner
 • Rastløshet
 • Endringer i appettitt
 • Forandret tidsopplevelse
 • Innsnevret oppmerksomhetsfokus
 • Hukommelsesproblemer
 • Tankeforstyrrelser i reaksjonsfasen

De vanligste kroppslige reaksjonene er kvalme, brekninger eller diare, svette, hjertebank, hurtig puls, svimmelhet, nummen følelse i armer og ben, skjelvinger. I tillegg kommer smerter fra de fysiske skader hun/han ble påført under voldtekten. De psykiske etterreaksjonene kan være så sterke at hun/han kan tro hun/han har fått en alvorlig sykdom. Dette fører selvsagt til at hun/han blir enda mer engstelig, og kommer inn i en vond sirkel.

Reaksjoner som frykt, angst, nedtrykthet og depresjon er ikke uvanlig. Påtrengede minner om voldtekten og dveling ved hendelsen er også vanlig, samtidig som han/hun er full av selvbebreidelse, skyldfølelse og skam.Skadevirkninger:
— Grete Kvalheim

Ettervirkninger og omfanget av reaksjoner etter voldtekt varierer, og noen ganger blir plagene langvarige og alvorlige. Dersom du opplever dette er det spesielt viktig at du oppsøker hjelp. Noen av de vanligste senvirkningene av voldtekt kan være:

 • Frykt, angst, avmaktsfølelse
 • Depresjon, nedtrykthet
 • Påtrengende minner (flashbacks)
 • Selvbebreidelse, skyldfølelse
 • Selvmordstanker
 • Selvskading 
 • Misbruk av alkohol eller andre rusmidler
 • Spiseforstyrrelser
 • Irritabilitet, sinne, frustrasjon
 • Uvanlig tretthet
 • Hodepine, magesmerter, søvnproblemer, mareritt
 • Hukommelses- og konsentrasjonsproblemer
 • Sosial isolasjon

DIXI Ressurssenter mot voldtekt

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper for voldtatte og pårørende. DIXI gir også telefonrådgivning på telefon 22 44 40 50. Hos oss får du gratis advokathjelp, temakvelder og foredrag, samt opplysning om hjelpeapparatet. Alt er gratis, vi har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning.