warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Utskrift
Treff: 2368

Årsrapport 2012 fra DIXI Ressurssenter, Oslo

Formål

DIXI arbeider for å hjelpe voldtatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Metode

DIXI arbeider på basis av ”hjelp til selvhjelp”-metoden og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Tjenester

DIXI Ressurssenter:

Individuelle samtaler for voldtatte og pårørende

Samtalegrupper for voldtatte

Samtalegruppe for pårørende

Telefonrådgivning

Veiledning på e-post og sms

Informasjon om rettigheter og plikter

Temakvelder

Opplysning om hjelpeapparatet

Foredrag på skoler, for politikere, foreninger og hjelpeapparatet generelt

Gratis advokathjelp

Nettverksliste over bistandsadvokater og psykologer/terapeuter som vi velger å henvise til

Liste over anbefalt litteratur

Målgrupper:

Voldtatte jenter og kvinner – inklusive minoriteter

Voldtatte gutter og menn – inklusive minoriteter

Senteret er et lavterskeltilbud som betyr at det er gratis for brukerne og at det ikke er nødvendig med henvisning fra psykolog eller lege.

 

2. Henvendelser til DIXI
I 2012 kom det 2885 henvendelser til DIXI. Av disse var 1248 henvendelser fra eksisterende brukere og 299 nye brukere, som var omtrent samme nivå som i 2011. Videre kom det 326 henvendelser fra pårørende.

Henvendelsene fra pårørende er som oftest fra mor eller far som kontakter oss i forbindelse med at deres barn har vært utsatt for voldtekt. Blant de som henvender seg, er også partnere.   De fleste henvendelser – ca 1600 – skjer via elektroniske medier som e-post og sms – spesielt fra ungdom.

Vi har taushetslikt!

Individuelle samtaler

Behovet for individuelle samtaler er stort. Arbeidet er derfor høyt prioritert.  DIXI – medarbeiderne bruker spesielt mye tid og ressurser på individuelle samtaler. Samtalene foregår både på telefon og på ressurssenteret.

Selvhjelpsgrupper

Det er gjennomført tre selvhjelpsgrupper for voldtatte kvinner i 2012. To grupper startet på vårparten og en på høsten.  To grupper har også hatt halvårs evaluering i løpet av vår og høst.

DIXI leier inn fagkonsulenter for å belyse ulike temaer gruppemedlemmene spesielt ønsker å få nærmere informasjon om – for eksempel bistandsadvokatordningen, om rettigheter og plikter i forhold til anmeldelse og voldsoffererstatning.

Gruppene går over en periode på 3 – 4 måneder, med 5 – 8 deltakere. De møtes hver uke, to timer hver gang. Brukerne som deltar i gruppene, har alltid individuell samtale med gruppe­leder før oppstart i gruppen. Ved siste gruppemøte avtales et oppfølgingsmøte etter ca et halvt år.

Pårørendegruppe

Det har også vært en gruppe for pårørende. Gruppen hadde 7 deltakere og møttes hver 14 dag og hadde seks møter. I sommer var gruppen med på å lage en artikkel i Dagbladet /Magasinet. Artikkelen finnes på www.dixi.no

Gruppe om kropp og seksualitet

I oktober ble en gruppe om kropp og seksualitet startet etter forespørsel fra brukerne. Gruppeleder var Ingrid Blessom fra IKST (institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo) Tilbakemeldingene fra brukerne var positive.

 

3. Kreativitetstilbud

Tilbudet ble organisert som en ”open-on-going”-gruppe med åpen samtale rundt skapende uttrykk en kveld i måneden i vårhalvåret . Dette tilbudet ble satt stor pris på og er  etterspurt av brukere. DIXI vil arbeide for å videreføre denne aktiviteten.

4. Temakvelder

Eksterne

Det ble avholdt to temakvelder i 2012:

Årets første temakveld ble arrangert 14. mars med tema ”Seksuelle overgrep mot gutter”. Temakvelden var et samarbeid med Støttesenteret mot Incest i Oslo. Vi ønsket å sette søkelys på at det å være utsatt for seksuelle overgrep er fortsatt et tabu i vårt samfunn, og det er mange som dessverre ikke blir trodd. Dette fører til at det er mange utsatte som ikke våger å si i fra, og heller ikke får den hjelpen de trenger. Tall fra NOVA rapporten (2007) viser at 7 % av alle gutter under 18 år i Norge har blitt utsatt for overgrep som barn (ca 70.000) I tillegg er det mye mørketall når det gjelder seksuelle overgrep og incest mot gutter og menn.

Foredragsholdere var spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi Thore Langfeldt sammen med Jarle Hoelseter som var med i prosjektet ”Gradert info fra menn”. Han sitter nå i redaksjonen til nettsiden http://utsattmann.no/ som ble laget i etterkant. Jarle er også styremedlem i Landsforeningen for seksuelt misbrukte ( http://www.blalys.no/ )

”Hekta – på et håp om kjærlighet” var tema tirsdag 9. oktober for terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent Sissel Gran. Utgangspunkt var boken med samme tittel. Vi fikk et par timers klok og interessant innføring i hvordan vi kan komme inn i ”hekta-forhold”, hvilke mekanismer som er i gang og hva det gjør med oss. Både selvforståelse og selvfølelse utsettes for store påkjenninger.

Temakveldene har vært inspirerende med godt faglig innhold og godt oppmøte fra både brukere, pårørende og fagmiljø.

 

Foredrag og studentveiledning

DIXI har holdt foredrag og gitt veileding i år til:

 • Studenter fra høgskolen i Oslo
 • Studenter fra Handelshøgskolen BI – PR og kommunikasjonsledelse
 • Medisinernes seksualopplysning (MSO)
 • Tyrilisenteret, Mesnali
 • Barnevernsansatte i Aurskog Høland
 • SMISO – (senter mot incest og seksuelle overgrep) i Sør-Trøndelag
 • Lier Ungdomsskole  og Aursmoen ungdomsskole –  foredrag om seksuelle overgrep

Under et seminar på Stortinget: ”Fra offer til overlever – sett sannheten fri” lørdag 24.3.2012 holdt Irene Catalina Aunan fra Dixi Ressurssenter, et foredrag sammen med flere. Motto var å få seksuelle overgrep mer på dagsorden. Eli Rygg var konferansier. Andre foredragholdere var Hegelill Helleren (forfatter med egen historie), Andre Oktay Dahl,  psykolog fra Modum Bad, Terje Bratland (Ap).

Bredtvedt Kvinnefengsel B2 20. mars 2012. På foredraget var det 14 av de innsatte til stedet.

5. Gjøre DIXI kjent

DIXI arbeider blant annet med å skape større åpenhet omkring voldtekt. Senteret arbeider aktivt med informasjon og synliggjøring av DIXIs tjenester i det offentlige rom slik at alle som blir utsatt for seksuelle overgrep, kjenner til DIXI i forkant.

Mål for informasjon til media og det offentlige rom for 2012

 • Skape økt synlighet og oppmerksomhet rundt DIXI hos både ungdom og voksne av begge kjønn, samt i flerkulturelle miljøer.
 •  Øke målgruppenes kunnskap om DIXI og hvilke tjenester DIXI kan tilby
 • Utendelser av brosjyremateriell til aktuelle instanser
 • Senteret har stått på stand med utdeling av brosjyrer

 

6. Spørreundersøkelse om voldtekt.

DIXI gjennomførte en bred spørreundersøkelse i 2012:

–       TNS Gallup laget en landsomfattende undersøkelse på oppdrag fra DIXI om holdninger til seksuelle overgrep

–       DIXI gjennomførte selv en spørreundersøkelse rettet mot voldtatte.

Resultatene ble presentert på et åpent seminar 26.3. 2012 og interessen for undersøkelsen i offentligheten var meget stor. Blant annet er den referert til i Justisdeparte­mentets ”Handlingsplan mot voldtekt 2012 – 2014”. Undersøkelsen ble også presentert under Artic Women Conference i Apatity, Russland i juni 2012.  Sluttrapporten kan leses på www.dixi.no

7. DIXI prisen

Årets DIXI pris 2012 ble tildelt;

 • Eli Rygg
 • Margrete Wiede Aasland

DIXI prisen deles ut til en person(er) eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep.

 

8.  Tilskudd til spesielle retthjelpstiltak – advokatvakt ved DIXI

Innledning

DIXI fikk i 2012 kr 110 000 i støtte fra Justisdepartementet til en advokatvaktordning ved senteret. Advokatvaktordningen ble gjennomført i henhold til de retningslinjer som ble satt opp. De økonomiske midlene er brukt til de søkte formål. Senteret har aktivt informert om tilbudet, både direkte overfor de som kontakter senteret og på internett mv, samt sent ut informasjon. Det er annonsert i ukepressen/relevante media. Det er videre sendt ut  informasjon på engelsk, urdu, arabisk og fransk. Informasjonen er sendt til de aktuelle instanser innen hjelpeapparatet og relevante målgrupper.

Det har vært gjennomført regelmessige advokatvaktmøter for brukere ved senteret, med vakter på to timer hver torsdag 14.00- 16.00.  Advokat/advokatfullmektig har møtt ved senteret for direkte tilgjengelighet for skadelidte/brukere..

 

Antall og type saker

Advokatvaktordningen har i løpet av 2012 registrert henvendelser fra

41personer.

De problemstillinger som har vært tatt opp har i stor grad vært av strafferettslige karakter. Flesteparten av  henvendelsene har vært relatert til seksualisert vold, jf. straffelovens kapittel 19. Innenfor strafferett har det vært 18 henvendelser vedrørende generelle spørsmål og 32 henvendelser vedrørende konkrete spørsmål. Vedrørende erstatning har det vært 12 henvendelser angående generelle spørsmål, og 15 henvendelser angående konkrete spørsmål. Videre har det vært reist spørsmål innen barnerett/ familierett og saker mot offentlig myndighet.

Resultat av advokatordningen

Advokatvakten i 2012har hatt en nedgang i antall henvendelser, men rettshjelpsbehovet i henvendelsene har økt. Det vises til at 82,9 % av henvendelsene i 2012 har blitt henvist videre til juridisk bistand/oppfølgning, noe som er en oppgang fra 2011 på12,7 %. Dette tilsier at det eksisterer et reelt udekket rettshjelpsbehov hos voldtektsofre.

 

 

9. Møter med politiske myndigheter

I løpet av året har det vært avholdt møter med politikere for å informere om DIXIs formål, tjenester og aktiviteter. DIXI er også benyttet som høringsinnstans for departementene i saker som angår vårt fagområde.

10. Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne våre er politiet, mottak for seksuelle overgrep og voldtekt, krisesentere, støttesenteret mot incest (SMI), og andre aktuelle instanser i hjelpeapparatet. Vi besøker hvert år noen av våre samarbeidspartnere. DIXI legger stor vekt på å bygge opp et godt nettverk.

11. Medlemskap i FMSO-  felleskap mot seksuelle overgrep

DIXI er medlem i FMSO. FMSO ønsker å bidra til å utvikle sentrene til stadig bedre organisasjoner ut fra brukernes behov, faglig forskning og samfunnsforhold for øvrig. Nærmere informasjon om FMSO finner du på nettstedet www.fmso.no

 

12. Interne saker

Kompetanseheving/Personalutvikling

Internt

Personalet deltar på kurs og fagdager vår/høst som er relevante og av interesse for den enkeltes ansvarsområder, og for å holde seg faglig oppdatert.

Det har vært avholdt følgende interne fagdager:

 • Minoriteter – skam og ære – 2 dager ved Loveleen Brenna
 • Sekundærtraumatisering – intern veiledning ved psykolog Atle Austad

 

 

 

 

 

Eksternt

Deltakelse på eksterne seminarer/konferanser:

 • Artic Women Conference, Apatity, Russland
 •  11th Congress of the European Federation of Sexology, Madrid, Spania
 • 3.International Confercense on Survivers of Rape (ISCoR) Galway, Irland
 • Norske Kvinners Sanitetsforening: Nasjonal konferanse om vold mot kvinner
 • Fagdag om ungdomsvoldtekt, BRIS Drammen

Ansatte har deltatt på eksterne kurs i traumer og traumebehandling.

Alle som arbeider på DIXI fårfast veiledning med eksterne veiledere. Både individuelt og i fellesveiledning. Veiledning prioriteres høyt for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygghet og for å hindre utbrenning. Det gjennomføres medarbeidersamtaler for alle ansatte.  DIXI Oslo er medlem i arbeidsgiverforeningen VIRKE – avdeling for helse og sosiale tjenester. Dette sikrer at vi holder oss oppdatert på regelverket i arbeidslivet.

Bibliotek

DIXI har et lite bibliotek med spennende, engasjerende og lærerike bøker til utlån. Noen av bøkene og tidsskriftene må leses på senteret.

Media

DIXI har vært aktive i forhold til media og gitt uttalelser og intervjuer i aktuelle saker til radio, tv, dags- og ukepressen. Pressen er et viktig forum som er med på å sette søkelyset på voldtekt og seksuelle overgrep som er et samfunnsproblem.

Styret for stiftelsen DIXI Ressurssenter,Oslo

Medlemmene i styret: styreleder Ivar Westhagen – førsteamanuensis og sivilingeniør, Hilde Dirkson – gestaltterapeut, Marie Gjelsten – IBM(første halvår), Tone Thingbø – Ernst & Young i Oslo Senior Manager, Gard Olav Gabrielsen, justispolitisk rådgiver Høyres stortingsgruppe, styremedlem og daglig leder Herdis Ragnhild Magerøy

Ansatte

I 2012 har DIXI hatt følgende ansatte:

Daglig leder i 100 % stilling.

Fire konsulenter i henholdsvis 100, 60, 50 og 48 %.

Antall faste årsverk: 3,58. Alle ansatte er kvinner.

Lønnsrammen innenfor HUK området legges til grunn. Alle ansatte har yrkesskade forsikring, gruppeliv- og ulykkeforsikring gjennom VIRKE. Innskuddspensjonsordning er i Sparebank1.

DIXIs lokaler

DIXI holder til i Arbinsgt.1 3.etg.  Lokalene er pr i dag tilfredsstillende. Det planlegges ingen endring, bortsett fra nødvendig vedlikehold. Bygningen har heis og er tilrettelagt for forflyttningshemmede.

Åpningstidene

Er pr i dag mandag til fredag kl 09.00 – 15.00. På onsdager har senteret i år utvidet åpningstidene på onsdager fra kl 09.00 – 20.00

Hvordan komme i kontakt med oss?

DIXI Oslo tlf nr: 22 44 40 50 Fax:22 44 40 55 Mobil  930 58 070.

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

13. Noen nøkkeltall for 2012

Henvendelser

DIXI Oslo har totalt hatt 2885 henvendelser i 2012. Figuren under viser hvem henvendelsene har kommet fra:

Aldersfordelingen er slik:

Hovedvekten av henvendelsene har kommet fra brukere i ung alder. Mange har vært utsatt for ungdomsvoldtekt/kameratvoldtekter begått av jevnaldrende. Dette er voldtekter som ofte har skjedd på hjemme-alene-fester, klassefester og større arrangementer.

Hvor henvendelsene kommer fra er vist i figuren under:

De som tar kontakt med DIXI kan få være anonyme. Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet hvor mange av de anonyme henvendelsene som kommer fra Oslo, og hvor mange som kommer fra resten av landet.

DIXI nettsted

DIXI har et eget nettsted, www.dixi.no. Nettsiden har god og nyttig informasjon til alle om voldtekt. Siden fungerer også som støtte og hjelp for voldtatte, pårørende og hjelpeapparatet.

Stadig flere fagfolk og politikere benytter seg av DIXI’s kompetanse.

14. Økonomi

DIXI søkte om samlet kommunal og statlig støtte på kr 4 145 000 som ble innvilget fordelt med 829 000 fra Oslo Kommune og 3 316 000 i statlig tilskudd. I tillegg fikk DIXI kr 20 000 i gaver. Vi takker alle for gavene som har blitt gitt til DIXI i løpet av året.

Samarbeidsprosjekt med justisdepartementet: Gratis advokathjelp: kr 110 000

Det er tatt ut kr 66 950 i styrehonorar i 2012.

Som vist i regnskapet, er midlene benyttet i samsvar med formålet. DIXI Oslo benytter Heiene regnskap AS og statsautorisert revisor Erik Enger, BDO Noraudit Oslo DA

14. Fremtidsbehov

Voldtekt vil også i 2013 være et stort samfunnsproblem. DIXI vil derfor fortsette arbeidet med alle de tjenester som DIXI tilbyr brukerne. Videre vil DIXI i 2013 også fokusere på arbeidet for å nå ut til gutter og menn. Arbeidet med å nå ut til minoriteter vil være et viktig satsningsområde.  DIXI vil fortsette å legge vekt på opplysnings- og informasjonsarbeid til alle aktuelle instanser.

Dato 20.03.2013

DIXI Ressurssenter Oslo

Styret