warning 16 2 Hei!  For å forbedre brukeropplevelsen på våre websider bruker vi cookies.

Utskrift
Treff: 2365

Årsrapport 2011 fra DIXI Ressurssenter, Oslo

Formål

DIXI arbeider for å hjelpe voldtatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader, samt drive holdningsskapende og forebyggende arbeid.

Metode

DIXI arbeider etter metoden ”hjelp til selvhjelp” og er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Tjenester

DIXI Ressurssenter kan tilby:

Individuelle samtaler for voldtatte og pårørende Samtalegrupper for voldtatte
Samtalegruppe for pårørende Telefonrådgivning

Veiledning på e-post og sms
Informasjon om rettigheter og plikter
Temakvelder
Opplysning om hjelpeapparatet
Foredrag på skoler, for politikere, foreninger og hjelpeapparatet generelt
Gratis advokathjelp
Nettverksliste over bistandsadvokater og psykologer/terapeuter som vi velger å henvise til
Liste over anbefalt litteratur

Målgrupper:
Voldtatte jenter og kvinner – inklusive minoritetskvinner Voldtatte gutter og menn – inklusive minoritetsgrupper

Senteret er et lavterskeltilbud som betyr at det er gratis og at det ikke er nødvendig med henvisning fra psykolog eller lege.

Selvhjelpsgrupper

Det er gjennomført tre samtalegrupper for voldtatte kvinner i 2011. To grupper startet på vårparten og en på høsten. To grupper har også hatt halvårs evaluering i løpet av vår og høst.

1

DIXI leier inn fagkonsulenter for å belyse ulike temaer gruppemedlemmene spesielt ønsker å få nærmere informasjon om – for eksempel bistandsadvokatordningen, om rettigheter og plikter i forhold til anmeldelse og voldsoffererstatning. Fagkonsulenter vi har benyttet er:

 •   advokat Hege Salomon fra Salomon – Johansen og Celine Bache Wiig fra Andersen & Bache – Wiig.
 •   Psykoterapeut og psykolog Julianne Appel Opper hennes spesialområde er kropp og traumer.Gruppene går over en periode på 3 – 4 måneder, med 5 – 8 deltakere. De møtes hver uke, to timer hver gang. Brukerne som deltar i gruppene, har alltid individuell samtale med gruppeleder før oppstart i gruppen. Ved siste gruppemøte avtales et oppfølgingsmøte etter ca et halvt år.

  Pårørendegruppe

  Det har også vært en pårørende gruppe. Gruppen hadde 7 deltakere og møttes hver 14 dag og hadde seks møter.

  DIXI har latt deltakerne fylle ut anonyme evalueringsskjemaer på oppfølgingsmøtene. Tilbakemeldingene er gode.

  Individuelle samtaler

  Behovet for individuelle samtaler er stort. Arbeidet er derfor høyt prioritert. DIXI – medarbeiderne bruker spesielt mye tid og ressurser på individuelle samtaler. Samtalene foregår både på telefon og på ressurssenteret. I 2011 hadde vi 1270 brukere, i tillegg fikk vi 284 nye brukere, av disse var 24 gutter/ menn. Vi hadde 309 pårørende henvendelser av disse 141 nye.

  Flere av henvendelser fra pårørende er som oftest fra mor eller far som kontakter oss vedrørende at deres barn har vært utsatt for voldtekt. Blant de som henvender seg er også partnere. Mange henvendelser kommer også på e-post og sms, spesielt fra ungdom.

  Gruppe om kropp og seksualitet

  I oktober startet vi opp en gruppe om kropp og seksualitet etter forespørsel fra brukerne. Gruppeleder var Ingrid Blessom fra IKST (institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo) Tilbakemeldingene fra brukerne er positive.

  Kreativitetstilbud

  Erfaringene med kreativitetsgrupper er gode. Flere som ikke bruker DIXI ellers, kommer i kreativitetsgruppa. Brukere kommer inn i en annen kontekst enn i de vanlige selvhjelps- gruppene og tar tak i andre sider ved seg selv. De kommer inn i en sosial setting der de kan mestre og har noe annet å konsentrere seg om mens de snakker eller lytter til de andre. Erfaringen er at de snakker om temaer fra hverdagen, deler erfaringer fra rettsvesenet, søknad om erstatning eller snakker om det de er i ferd med å produsere her og nå. Det kommer fram mye viktig informasjon i denne sammenhengen. Brukerne kommer lettere hverandre i møte slik at det utvikles en naturlig gjensidig støtte og uformell bruker – til – bruker hjelp. Flere finner også fram til en ”kreativitetsåre” de trodde de hadde mistet. DIXI vil også i 2012 fortsette dette tilbudet.

 

2

Temakvelder

Interne

Torsdag 17.februar og torsdag 19. mai: Temakveld for brukere om seksualitet og kropp etter overgrepet.

Vi inviterte brukere med eventuelle partnere de kveldene.

Foredragsholder var Margrete Wiede Aasland.
Hun er spesialist i sexologisk rådgivning, psykoterapeut, førskolelærer og daglig leder ved Institutt for klinisk sexologi og terapi.

Spørsmål som ble tatt opp.
Finnes det noe jeg kan gjøre for å få et godt forhold til min egen kropp, mitt forhold til andres kropp i en intim relasjon?

Kan jeg få et avslappet forhold til min seksualitet og hva kan jeg gjøre for å kunne nyte seksualitet med meg selv og/eller dele den med en jeg ønsker å dele min seksuelle glede med?

Hvilke krav og ønsker kan jeg ha i forhold til en eventuell partner? DIXI Ressurssenter inviterte til foredrag for pårørende den 31. august.

Foredragsholder: Psykologspesialist Mette Bengtson fra Nic Waal Institutt.
Nic Waals Institutt er et kompetansesenter for Lovisenberg Diakonale Sykhus AS innen fagutvikling, forskning og undervisning. Instituttet samarbeider nært med http://www.r- bup.no Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (R.BUP). Har også funksjon som universitetsklinikk tilknyttet Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. I tillegg samarbeider de med Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo.
Mange pårørende sitter med de samme opplevelsene. Voldtekt er fortsatt et tabubelagt tema. Du møter en rekke barrierer, og det er veldig lett å gå i forsvar. Som pårørende kan du også få en reaksjon.
På temakvelden kunne pårørende møte andre i samme situasjon. Det ble åpent for å dele, stille spørsmål, få råd og veiledning. Dette er både viktig, riktig og nødvendig. Etter foredraget meldte flere seg på pårørendegruppe på DIXI Ressurssenter.

Eksterne

Årets første temakveld ble arrangert torsdag 10. mars, med selvfølelse som tema.

Foredragsholder: Annika Richardsen
Hun var den første sertifiserte veilederen i Mia Törnblom sin metode i Norge. Hun veileder klienter blant annet i utviklingsprogram for å styrke selvfølelsen. Hun holder workshops, kurs og foredrag om selvutvikling, lederutvikling, motivasjon og glede – og lærer kommunikasjon innenfra og ut.

 

3

Mange som sliter med lav selvfølelse etter voldtekt, vet hva som er galt, men ikke hva som kan gjøres med det. Hvordan styrker man selvfølelsen? Hva er forskjell på selvtillit og selvfølelse?

”Tankene våre påvirker følelsene våre og handlingene våre og hvordan livene våre er. Vi er ofte veldig påpasselige hvordan vi kommuniserer utad. Den viktigste kommunikasjonen i livene våre skjer i hodene våre først”.

På denne temakvelden fikk vi verktøy for mental trening for å styrke selvfølelsen og øke bevisstheten.
Hvordan kan man gjøre seg kjent med sine underbevisste tankemønstre som styrer livene våre mer enn vi tror? Annika delte rundhåndet av sine erfaringer med traumer, lav selvfølelse og illustrerte også med humor og snubletråder fra eget liv. Hun fortalte hvordan man kan bygge videre og leve fritt og gledesfylt med selvinnsikt – med en sterk følelse av egen verdi -uavhengig av prestasjon.

Tirsdag 12. april hadde vi temakveld om ” Å føde sitt første barn etter en tidligere voldtekt”

Hilde Nerum og Lotta Halvorsen var foredragsholdere og er er jordmødre og doktorgrads- stipendiater ved Universitetssykehuset i Nord Norge og Universitetet i Tromsø. Begge er kliniske spesialister i psykisk helse og spiseforstyrrelser. De har over 20 års arbeidserfaring med gravide og fødende kvinner. Deres forskningsprosjekt omhandler Psykisk helse ved svangerskap og fødsel.

Tidligere voldtekt ser ut til å være en skjult årsak til ulike utfordringer under første fødselen både for fødekvinnen og hennes hjelpere. Slik det er i dag mangler ofte fødselshjelperne kjennskap til voldtekten, og fødekvinnen tenker kanskje ikke at voldtekten kan ha innvirkning på fødselen.

Tema for kvelden:
Psykisk helseteam ved UNN – et tilbud til gravide som trenger noe mer enn det den vanlige svangerskapsomsorgen tilbyr.
Gravide med alvorlig fødselsangst – hva ligger bak?
Ukjente følger etter voldtekt – fødselsutfallet ved den første fødselen
Å føde etter en tidligere voldtekt – kvinners stemmer

Psykolog Thore Langfeldt – Spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi Fra Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo kom tirsdag 11. oktober og snakket om et tema som ofte er lite belyst – kvinner som begår overgrep.

4

Torsdag 10. november hadde vi temakveld om minoritetskvinner, stigma, skam og utstøting.

Foredragsholder Lovleen Rihel Brenna. Hun har bachelorgrad i sosialpedagogikk, psykologi, videreutdanning i flerkulturell forståelse. Hun har jobbet med integrasjon og minoritetsspørsmål siden 1995, har flere års erfaring fra barnevernsarbeid, holdt kurs og foredrag blant annet om «kvinner og seksualisert vold i et minoritetsperspektiv», ledet Kvinnepanelet. Loveleen har også skrevet flere bøker om integrering og kommunikasjon på tvers av kulturer.

Allerede som barn får gutter og jenter signaler om hva som er akseptert og hva som ikke er akseptert atferd. De lærer hva det betyr å være en voksen kvinne, en mann, og hva kjærlighet og ekteskap er. I noen hjem i Norge, blir barn vitne til et batteri av diskurser som forsvarer mannens makt og kontroll over kvinnen. Når fedre og andre mannlige slektninger kommer med høylytte negative bemerkninger om hva de synes om jenter eller kvinner som gjør selvstendige valg, påvirker de sine sønner og døtre. Når mødre og kvinner blir slik som mennene ønsker de skal være, tror barna at det er slik det skal være. Dersom sønnene blir vitner til at kvinnenes oppgave er å være lydig, underkaste seg, vise frykt og total respekt for mannen, vil en ulydighet fra en kvinne bli en æreskrenkelse. Ære er det som gir et menneske anseelse, aksept i sitt sosiale nettverk, verdi og integritet i samfunnet og i egne øyne. Hva som gir anseelse, lærer en fra sine foreldre, familie, venner og andre man omgås.

Tema for kvelden var

 •   Sosialkontroll – ære og skam
 •   Hva skjer når kvinnene og jentene utfordrer denne kulturen?
 •   Hvorfor er det for enkelte møder enklere å være lojale til kulturen og tradisjonene, ennå være lojal til sin datter?
 •   Livet etter utstøting og stigma.
 •   Hvordan møte de vanskeligstilte kvinnene og jenteneTemakveldene har vært varierende med godt faglig innhold, samt godt oppmøte fra både brukere, pårørende og fagmiljø.

  Foredrag og studentveiledning

  DIXI har holdt foredrag og gitt veileding i år til:

 • -  Hvalstad asylmottak, menneskehandel gruppen
 • -  vernepleiestudenter fra Høyskolen i Akershus (HIAK)
 • -  ungdomskoleelever, videregående skoler
 • -  senter mot seksuelle overgrep i Agder
 • -  JURK (Juridisk rådgivning for kvinner)
 • -  Politiet på Romerike (avdeling for vold og sedelighetsavsnittet)
 • -  Skans konferansen (samarbeidsnettverk for kvinner i alkohol og narkotikaspørsmål) inovember under temaet Voldtekt i fylla – Er jentene ofre for liberaliserings samfunnet? DIXI holdt på konferansen foredrag om ” Voldtekt – holdninger i samfunnet ”
 • -  mandag 5.desember deltok DIXI på seminar med innledning på SVs stortingsgruppe i samarbeid med Sosialistisk Ungdom. Temaet var – hvordan bekjempe og forebygge voldtekt.

5

Elever/studenter fra ungdomskoler, videregående og høyskoler, som har hatt prosjekter om voldtekt og seksuelle overgrep på skolen, har vært i kontakt med oss for å få råd og veiledning både på senteret og over mail fra ulike steder i landet.

Langedrag

DIXI inviterte til brukertur fredag 2. – 4. september 2011 til Langedrag Naturpark – som ligger 1000 meter over havet med utsikt over vann og fjell mellom Hallingdal og Numedal – :

FELLESSKAP – NATUROPPLEVELSER – TEMASAMLING

Mange flotte opplevelser ventet oss. På Langedrag kunne vi våkne til ulvehyl, få være med i mating av dyrene, og oppleve fjellet i all sin prakt. Langedrag er kjent for sitt dyreliv og den nære kontakten en kan få med dyrene. På gården finnes ca 300 dyr fordelt på 20 arter. Blant disse finnes også truede arter som ulv, fjellrev og gaupe. Flere deltok på guidet besøk til blant annet ulver og gauper med unger. Det var imponerende og spennende å komme så nært inn på disse dyrene..

Her litt om programmet for turen som utvidet seg noe fra det vi har nevnt ovenfor:

Turen startet fredag 2. september med felles avreise i egen buss fra DIXI.
Vel fremme på Langedrag fikk vi 3-retters middag og deretter fikk vi en orientering om gården og aktivitetene. Så var det tid for samvær og avslapping.

Tidlig lørdag morgen sto noen opp for å være med på fjøsstell og noen dro på ridetur. Utover dagen besøkte vi flere dyrearter. Etter middag samlet vi oss om et aktuelt tema.

Søndag var det setertur sammen med geitene og på setra fikk vi innblikk i seterlivet. Vi dro hjem som en sammensveiset gjeng etter å ha hatt gode opphevelser og samtaler.

Førjulsfest

Førjulsfest for brukere ble arrangert lørdag 10. desember. En fantastisk dag, med sol fra skyfri himmel. Ute i Bergvangveien i Asker ventet en flott lavo på oss. På gården har de 18 hunder og alle fikk muligheten til å kjøre hundespann. Etter hundekjøringen grillet vi deilig mat på bålet inne i lavoen. Samtalen satt løst og brukerne delte med oss hvor viktig en slik dag er for dem. Brukerne får en god opplevelse av mestring ved at de får delta på slike aktiviteter.

Arrangementene var en del av DIXIs arbeid i forhold til å styrke brukermedvirkning og utvide tilbudet. DIXI trenger å møte brukere som kan gi oss tilbakemeldinger fra sine erfaringer og komme med innspill og forslag til videreutvikling av tilbudet. Det er bare brukere som vet hva brukere trenger!

Det er også nyttig og nødvendig å skape fora for uformell utveksling og møte brukere i mellom. Vi vet fra erfaring at det å være sammen med andre som har hatt lignende opplevelse gir positiv effekt.

6

DIXI på studie tur til Berlin 19.-21. desember 2011

Formålet med turen:

Besøk på LARA, “Crisis and advisor centre for raped and sexually harassed women”, samt workshops med psykolog Julianne Appel-Opper.
Hun deltok også i møtet med LARA. Julianne kjenner DIXI godt gjennom årlige interne fagdager og personalseminar. Julianne Appel – Oppers spesialområde er kropp og traumer. (www.thelivingbody.de)

Møte med LARA.
Vi ble meget hyggelig mottatt av sentrers leder dr.Lenz som viste oss om i lokalene.
LARA holder til i en hyggelig bygård i bydelen Shöneberg i øverste etasje. Lokalene huset både kontor for medarbeidere og gruppe- /møterom og kjøkken. Vi kunne nesten kjenne oss igjen.

Kjenne oss igjen kunne vi også i presentasjonen av de problemstillingene LARA sto ovenfor:

 • -  Senteret er fullfinansiert av Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Fraueni Berlin og det må søkes om midler hvert år.
 • -  De opplever at det et meget stort behov for hjelp og bistand. Men økonomien kommertil kort, også for brukere som trenger mer hjelp enn det LARA kan gi. Her er det innført en egen ordning i Tyskland med et slags ”personlig budsjett” til sosialospykologisk støtte. LARA er behjelpelig med søknad.
 • -  Holdningene til voldtekt er preget av de stereotypiene vi kjenner. LARA har et godt samarbeid med Berlin-polititet som har egne etterforskere med spesialfelt seksuell vold. Allikevel er trenden nå at man ikke anmelder eller går til politiet.
  Filosofien er at det er brukerens behov som skal stå i sentrum LARA er blitt kritisert for manglende ”press” for anmeldelse, men har den. Brukeren informeres om rettigheter og muligheter, også om hva en anmeldelse med påfølgende etterforsking og eventuell rettsak kan innebærer av belastninger, f. eks. retraumatisering.I de senere år har antallet domfellelelser gått ned i forhold til antall anmeldelser.
  De fleste voldtekter skjer innenfor ekteskap og nære relasjoner. Det er heller ikke fri rettshjelp i Tyskland slik vi kjenner det fra vårt system, men støtteordninger etter behovsprøving.
 • -  LARA registrerer også at seksualisert vold er et økende problem, både ”tradisjonelle” overgrepsformene, men også overgrep av dypt traumatiserende karakter.Arbeids- og organisasjonsform

  LARAs tilbud er i hovedsak nokså sammenfallende med det vi tilbyr på DIXI – som enesamtaler (counselling max 10 timer), rådgivning på telefon, mail, sms mv. Tilbudet omfatter også juridisk rådgivning.

  LARA er organisert som et ”kollektiv”, hvor alle har like rettigheter. Dr. Lentz er senterets leder og har et overordnet ansvar for koordinering av aktiviteter, myndighetskontakt og annen utadrettet virksomhet.
  De øvrige ansatte er 5 konsulenter med ulik terapeutisk utdanning og trening, alle traumespesialister. I tillegg er det en administrativ ansatt. Deltidsstillinger en kjent problemstilling også på LARA.

 

7

Gruppetilbudet utvikles av fagpersonell og ledes av en av LARAS ansatte innenfor fagfeltet og en praktikant.
De fleste gruppene er uten påmeldingsavgift, med unntak av eventuelt materialkostnad. Enkelte grupper er lagt opp slik at deltakeravgiften kommer inn under personlig psykososialt budsjett.

Nettverksbygging: LARA er medlem av det tyske nasjonale forbundet mot seksuelle overgrep. Nettverksbygging ble tillagt stor vekt. Det arrangeres også seminardager for fagfolk og politikere for å øke kunnskapen om voldtekt i viktige grupper. Dette bidrar også til å gjøre LARA kjent blant aktuelle faggrupper og øker antall henvendelser til senteret.

Engasjementet og iveren i samtalene omkring temaene vi drøftet på LARA var stort på begge sider. Det ble for liten tid til å gå nærmere inn på samarbeidet med politiet sett fra LARAs ståsted og erfaringer. Vi lar imidlertid ikke problemstillingen ligge, men håper å kunne komme tilbake til dette temaet ved en annen anledning.

Konklusjon:
Vi avrundet den faglige delen av oppholdet sammen med Julianne etter besøket på LARA. Det vi tok med oss fra besøket forsterket inntrykket av en velfungerende og strukturert organisert virksomhet med høy faglig standard. www.lara-berlin.de

Gjøre DIXI kjent

I løpet av 2011 økte antall anmeldte overfallsvoldtekter, og en stor debatt kom opp i media om hvorvidt det gjøres nok for å bekjempe voldtekt. Fortsatt er voldtekt et tabubelagt tema.
Vi vet at de økte anmeldelsene er toppen av et isfjell. I NOU 2008:4 ”Fra ord til handling” la voldtektsutvalget fram tall som viser at mellom 8.000 og 16.000 personer blir voldtatt eller forsøkt voldtatt hvert år i Norge. Dette er ifølge utvalget et ”konservativt” estimat, og viser at mørketallene i voldtektssaker er store.

DIXI arbeider fortsatt for å skape større åpenhet omkring voldtekt. Senteret arbeider aktivt med informasjon og synliggjøring av DIXIs tjenester for å tydeliggjøre hvor alvorlig konsekvensene av en voldtekt er. Voldtekt er en meget alvorlig integritetskrenkelse. Og en alvorlig forbrytelse. Reaksjonene/traumene kan bli store. Det rammer også menneskene rundt dem hardt.

DIXI arbeider også med forebyggende og holdningsskapende arbeid.

Det er vårt ønske å nå ut til flest mulig med vårt budskap og kunne hjelpe de som trenger hjelp. Voldtekt er dessverre ikke et avtagende fenomen. Mytene om voldtekt sitter hardt både hos offeret, gjerningsmannen og i hjelpeapparatet. Derfor er det viktig at DIXI synes i det offentlige rom.

Oversikt over mediebruken i 2011:

Fredagmagasinet(Dagbladet) Magasinet (Dagbladet) Natt&Dag Oslo GoViral.com

tv2torget.no JC Decaux

8

Facebook Ireland Ltd (sosiale medier) Google.no Søkeoptimalisering Kvasir.no Kvinneguiden.no Frivillighetsportalen (Oslo kommune)

Reklame film på tv2 på både jul og påske.

 • -  Utendelser av brosjyremateriell til aktuelle innstanser
 • -  Senteret har stått på stand:

o o

o

på flerkulturell dag på Ulsrud videregående skole

på ulike konferanser som fagdagen ”Ta ansvar” på konferansen til NKS Norske kvinners sanitetsforening om voldtekt

på Oslo City

 • -  Utfordringer 2011
  o Lave subsidier fra Stateno Liten kjennskap til DIXI i markedet
  o Lav synlighet i media som også påvirker kjennskap og kunnskap hos målgruppen
 • -  Målsettinger 2011
  •   Skaffe trafikk samt medlemmer inn til nylaget Facebook sideHer legges ut relevant informasjon om DIXI for å øke kunnskap, men også informasjon om møter og foredrag som er relevant for målgruppen.
  •   Vi satser på jevn synlighet i media i utvalgte /strategiske medier
   Dette fordi det er viktig å være synlig når målgruppen har behov, d.v.s kontinuerlig.
 • -  Mål for informasjon til media og det offentlige rom for 2012
  •   Mediamålet for DIXI er å skape økt synlighet og oppmerksomhet rundt DIXI hos både ungdom og voksne av begge kjønn, samt i flerkulturelle miljøer.
  •   Gjennom synlighet i media skal vi øke målgruppenes kunnskap om DIXI og hvilke tjenester DIXI kan tilbySpørreundersøkelse om voldtekt.
   I følge NOU 2008:4 blir mellom 8000 og 16000 personer hvert år utsatt for voldtekt eller forsøkt voldtatt. Vi vet at mørketallene er store. Mange utsatte vegrer seg for å anmelde saken, i frykt for at møtet med politiet og rettsapparatet skal oppleves som et nytt overgrep. Voldtekt er en av de største integritetskrenkelser et menneske kan oppleve og uten tidlig hjelp kan voldtekt og seksuelle overgrep gi livsvarige skader.

   For å få økt kunnskap og fakta om voldtekt og dets konsekvenser har DIXI gjennomført en spørreundersøkelse. Resultatene vil foreligge i løpet av første kvartal 2012. DIXI forventer at

9

undersøkelsen vil dokumentere at DIXI sitt arbeid er av stor betydning for voldtatte, og at det vil øke forståelsen for det arbeidet DIXI gjør hos politikere og myndigheter.

Spørreundersøkelsen gjennomføres i 2 deler. En del er rettet mot allmennheten som utføres av Norsk Gallup og Maxus – basert på Gallup sitt representative panel. En del er rettet mot voldtatte som utføres via DIXI sin hjemmeside. Spørreundersøkelsen mot allmennheten baseres på et statistisk signifikant utvalg av befolkning og svarene vil på den måten representere befolkningens syn på voldtektsspørsmålene. DIXI sin spørreundersøkelse er kun rettet mot voldtatte og vil være representativ bare for det utvalg av voldtatte som svarer på undersøkelsen.

DIXI prisen

Årets DIXI pris 2011 ble tildelt rådgiver og forfatter Loveleen Rihel Brenna

DIXI prisen deles ut til en person(er) eller bedrift som har jobbet spesielt iherdig og målrettet for å hjelpe ofre for seksuelle overgrep. DIXI ser det som viktig at det blir fokusert mer på dette temaet, og ønsker å vise at vi følger nøye med i det arbeid som gjøres på dette feltet. Det er med stor glede å tildele årets DIXI pris til Loveleen Rihel Brenna.

Brenna har i en årrekke engasjert seg i samfunnsdebatten med fokus på vold og overgrep mot kvinner og barn.
Med sin kompetanse, minoritetsbakgrunn og pedagogiske evner har hun bidratt til fler- kulturell forståelse og folkeopplysning. Gjennom sitt forfatterskap har hun satt søkelys på overgrep mot kvinner og barn i lukkede miljøer. Hun har kommet med gode løsningsforslag i spørsmål om integrering.

Som leder av FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har hun arbeidet med fore- byggende og holdningsskapende arbeid mot «de tause eller utagerende» barna. Blant annet fordi de blir utsatt for overgrep eller har mødre/søstre som er blitt utsatt for overgrep.
Som leder av kvinnepanelet har hun foreslått en rekke tiltak for å bedre voldtektsofrenes stilling, og synliggjort hvordan seksualisert vold kan ramme kvinner og hvilke svakheter det er i hjelpeapparatet.

Loveleen Rihel Brenna har en unik stå-på-vilje og en enorm arbeidskapasitet som stadig kommer til uttrykk gjennom den offentlige debatt i pressen og sosiale medier. Hun er derfor åpenbart en verdig vinner av årets DIXI pris.

For mer informasjon om DIXI- prisen for 2011 se www.dixi.no

Prøveprosjekt med juridisk bistand

1. Innledning

DIXI Ressurssenter Oslo søkte ved brev av 30.11.2010 om økonomisk støtte til en advokatvakt-ordning ved senteret. Justisdepartementet opplyste ved brev av 19.05. 2011 at departementet bevilget kr 176 650 for 2011 til det aktuelle prosjektet. I forbindelse med tildelingen ble det forutsatt at det skulle utarbeides en rapport med redegjørelse for erfaringene med prosjektet mv.

2. Gjennomføringen av advokatvaktordningen

 

10

2.1 Den praktiske gjennomføringen

Advokatvaktordningen har vært gjennomført i henhold til de retningslinjer som ble satt opp. De økonomiske midlene er brukt til de søkte formål.

Senteret har aktivt informert om tilbudet, både direkte overfor de som kontakter senteret og på internett mv, samt sent ut informasjon. Det er annonsert i ukepressen/relevante media. Det er videre sendt oversatt informasjon på engelsk, urdu, arabisk og fransk. Informasjonen er sendt til de aktuelle instanser innen hjelpeapparatet og rettet mot disse målgruppene.

Det har vært gjennomført regelmessige advokatvaktmøter ved senteret, med vakter på to timer hver torsdag 14.00- 16.00. Denne ordningen med to timer har vært hensiktsmessig. Advokatvaktordningen har i henhold til forutsetningene vært gjennomført ved at advokat/- advokatfullmektig har møtt ved senteret for direkte tilgjengelighet for skadelidte/brukere. Senteret har ordnet med et eget rom, med telefon, datautstyr (herunder internett- tilgang mv.) osv., hvor bruker og advokat/advokatfullmektig har kunnet snakke uten forstyrrelser. I tillegg har advokatvakten tatt i mot henvendelser per telefon og e- post.

Det skal nevnes at advokatene/ advokatfullmektigene som bistår i aktuelle vaktordning også har bistått mht. telefonhenvendelser også utenfor den ordinære vaktordning.

2.2 Antall og type saker

I løpet av 2011 er det registrert 57 personer som har benyttet seg av advokatvaktordningen. Dette er en økning fra 2010 hvor det var 55 personer som benyttet seg av tilbudet. Blant de 57 personene som benyttet seg av advokatvaktordningen i 2011 har det vært 86 henvendelser spredt på ulike saksfelter. Det vil si at en person under advokatvakten kan ha hatt flere henvendelser i ulike saksfelter.

De problemstillinger som har vært tatt opp har i stor grad vært av strafferettslige karakter. Flesteparten av disse henvendelsene har vært relatert til seksualisert vold, jf. straffelovens kapittel 19. Innenfor strafferett har det vært 26 henvendelser vedrørende generelle spørsmål og 46 henvendelser vedrørende konkrete spørsmål. Vedrørende erstatning har det vært 13 henvendelser angående generelle spørsmål, og 16 henvendelser angående konkrete spørsmål. Videre har det vært reist spørsmål innen barnerett/ familierett, utlendingssaker og saker mot offentlig myndighet, boligforhold, arbeidsforhold med mer.

I 2007 kom alle henvendelser fra kvinner. Advokatvakten fikk i 2011 4 henvendelser fra menn. I 2010 var det 6 henvendelser fra menn. Det har således vært en svak nedgang i antall henvendelser fra menn sammenlignet med 2010. Av de som tok kontakt var det både personer som ikke hadde vært i kontakt med advokat tidligere, og personer som allerede hadde hatt/hadde kontakt med andre advokater.

Av de 57 personene som tok kontakt med DIXI var det 39 personer som ikke ville ha oppsøkt advokat uten DIXI’s advokatvaktordning. I prosent utgjør dette 68,4 %. I 2010 var det 40 av 55 personer som ikke ville ha oppsøkt advokat uten DIXI`s advokatvaktordning. I prosent utgjør dette 72,7 %. Fra 2010 til 2011 har det således skjedd en nedgang på 4,3 %.

I 2011 ble 40 av de 57 henvendelsene henvist videre til juridisk bistand/oppfølgning. I prosent utgjør dette 70,2 %. Sammenlignet med 2010 har prosent andelen som har blitt henvist til videre juridisk bistand/ oppfølgning sunket. I 2010 ble 51 av 55 henvendelser henvist videre

11

til juridisk bistand/oppfølgning. I prosent utgjør dette 92,7 %. Fra 2010 til 2011 har det således skjedd en nedgang på 22,6 %.

De som har tatt kontakt har fått hjelp fra advokat/advokatfullmektig med erfaring fra de typer saker senteret arbeider med.

DIXI har i 2011 benyttet advokater fra advokatfirmaet Salomon- Johansen, samt fra advokatfirmaet Bache-Wiig der advokat Celine Backe har blitt benyttet. DIXI har benyttet disse advokatene i mange år. De har god kompetanse og lang erfaring innen sedelighetssaker, erfaring fra saksfeltet og interesse og engasjement for overgrepssaker. I 2012 vil også advokat Henning Brath delta i ordningen.

2.3 Resultat

Senteret har sett at antall henvendelser har økt og det ser ut til at de iverksatte markeds- føringstiltak har hatt en effekt.

Advokatvaktordningen er et lavterskeltilbud som når ut til flere brukere enn hva tradisjonelle advokater gjør. Den fanger opp personer som ellers ikke ville ha søkt advokathjelp, og fanger således opp mørketall. Man kan trygt konkludere med at advokatvaktordningen så langt har vært vellykket.

Det ser ut til at advokatvaktordningen har kommet for å bli og at det fortsatt er et stort udekket rettshjelpsbehov som blir avdekket gjennom advokatvaktordningen ved DIXI ressurssenter.

Det er ikke mulig å si om det har vært en økning av personer med minoritetsbakgrunn som har tatt kontakt, da skjemaet som benyttes, kun gjelder bruk av tolk og tolk ikke har blitt benyttet i 2011.
Det er ikke registrert i hvilken grad de som tar kontakt er homofile/lesbiske. Det vil være vanskelig å registrere dette uten å stille spørsmål om en persons seksuelle legning, noe som virker unaturlig i forbindelse med en advokatvakt ordning og som vil kunne virke stigmatiserende på aktuelle brukere.

Senteret antar at antallet brukere av ordningen vil øke etter hvert som ordningen blir mer kjent. Det er i denne forbindelse ønskelig med en utvidet økonomisk dekning mht. informasjon om ordningen. Senteret har fortsatt som målsetning om å nå ut til flere nyankomne utlendinger eller minoriteter som er svært isolert fra det norske samfunnet.

Advokatvaktordningen har etter senterets mening gitt meget gode resultater. De tilbakemeldingene som senteret har fått fra de utsatte/brukerne er meget positive. Senteret er kjent med at flere av deres brukere har blitt tilkjent voldsoffererstatning.

3. Videre advokatordning

Det vil bli søkt om tilskudd til advokatvaktordning for 2012.

Det tas sikte på å videreføre advokatordningen med de positive resultater dette har medført for brukerne.

12

For å nå flere brukere/gjøre ordningene mer kjent er det ønskelig med informasjons/reklamemidler. Det tas spesielt sikte på å gjøre ordningen mer kjent for mindreårige ofre, innvandre, samt homofile.

Møter med politiske myndigheter

I løpet av året har det også vært avholdt møter med politikere for å informere om DIXIs formål, tjenester og aktiviteter.
Vi har hatt møte med Statssekretær Kjersti Berge og hennes rådgiver Ebba Boye fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra Justisdepartementet kom statssekretær Astri Aas – Hansen. I dette møtet ble det drøftet DIXIs forslag om et voldtektsombud. Vi har videre hatt møte med medlem av justiskomiteen Akhtar Chaudhry SV og politisk rådgiver Kine Sperre fra Justiskomiteen på Stortinget sammen med to rådgivere fra SVs stortingsgruppe. Ordfører Fabian Stang, Oslo kommune besøkte senteret 4.november.
Nestleder i helse og sosial komiteen Toril Berge, Oslo kommune og møte med Bente Arnesen avd. for Helse og velferd, Oslo kommune har også besøkt og hatt møter ved senteret i løpet av året.

DIXI er også benyttet som høringsinnstans for departementene i saker som angår vårt fagområde.

Samarbeid

Samarbeidspartnerne våre er politiet, mottak for seksuelle overgrep og voldtekt, krisesenteret, støttesenteret mot incest (SMI), og andre aktuelle instanser i hjelpeapparatet. Vi besøker hvert år noen av våre samarbeidspartnere.

DIXI legger stor vekt på å bygge opp et godt nettverk.

Medlemskap i FMSO- felleskap mot seksuelle overgrep

DIXI er medlem i FMSO. FMSO ønsker å bidra til å utvikle sentrene til stadig bedre organisasjoner ut fra brukernes behov, faglig forskning og samfunnsforhold for øvrig. Gjennom en felles organisasjon og hjemmeside skal vi bli mer synlig. Nærmere informasjon om FMSO finner du på nettstedet www.fmso.no

Interne saker

Kompetanseheving/Personalutvikling

Alle som arbeider på DIXI deltar i fast veiledning med eksterne veiledere. Både individuelt og i fellesveiledning. Veiledning prioriteres høyt for å sikre et godt arbeidsmiljø, trygghet og for å hindre utbrenning. Det gjennomføres medarbeidersamtaler for alle ansatte. DIXI Oslo er medlem i arbeidsgiverforeningen HSH – avdeling for helse og sosiale tjenester. (HSH har byttet navn til VIRKE) Dette sikrer at vi holder oss oppdatert på regelverket i arbeidslivet. Vi bruker tid på å utvikle en god personalpolitikk som er tilpasset for DIXI.

Personalet deltar på kurs og fagdager som er relevante og av interesse for den enkeltes ansvarsområder, og for å holde seg faglig oppdatert.

 

13

Internt

Fagdager vår /høst: en fagdag med psykolog og gestaltterapeut Julianne Apple Opper med tema: Spor etter sjokk, traumer, – kulturell kommunikasjon.
Og en fagdag med psykolog Mette Bengtson fra Nic Waal institutt tema: Traumebehandling av ungdom utsatt for voldtekt.

Eksternt
Veiledningsdager ADAM
ADAM er et kirkelig kontakt- og hjelpetilbud til menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten eller senere i livet, og holder til på Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep i Oslo. ADAM arrangerte veiledningsdager hvor det deltok flere fra ulike sentre i Norge som arbeider med gutter og menn. To ansatte deltok fra DIXI.

Vider har tre ansatte deltatt på fagseminaret ” Ta ansvar” med tema ungdom og voldtekt FMSO’s Landskonferanse i Trondheim tema for dagene var:
Seksuelle overgrep i perspektivene nyere forskning, flerkulturell forståelse og overgrep blant menn.

To ansatte deltok på kurs i SE metoden ”Somatic expierencing” traumebehandling. samt på seminar gjennom hjelp til selvhjelp – angstringen. Kurs i presentasjonsteknikk, Confex – en inspirasjonsdag ”kvinner i tiden”. Mediatreningskurs for alle ansatte med Annika Richardseen PR&Coaching

Bibliotek

DIXI har noen spennende, engasjerende og lærerike bøker til utlån. Vi legger vekt på å bygge opp et rikholdig bibliotek, både av fagbøker og skjønnlitterære bøker. Noen av bøkene og tidsskrifter må leses på senteret.

Media

DIXI har vært aktive i forhold til media og gitt uttalelser og intervjuer i aktuelle saker til radio, tv, dags- og ukepressen. Statistikken viser at media benytter oss stadig mer. Pressen er et viktig forum som er med på å sette søkelyset på voldtekt og seksuelle overgrep som er et samfunnsproblem.

Styret for stiftelsen DIXI Ressurssenter,Oslo

Medlemmene i styret er: styreleder Ivar Westhagen – førsteamanuensis og sivilingeniør, Hilde Dirkson – gestaltterapeut, Marie Gjelsten – IBM, Tone Thingbø – Ernst & Young i Oslo Senior Manager, Gard Olav Gabrielsen, justispolitisk rådgiver Høyres stortingsgruppe, styremedlem og daglig leder Herdis Ragnhild Magerøy

Styremedlem Marianne Grimsø – leder i Fylkesnemda – gikk ut av styret i desember 2011.

DIXIs lokaler

DIXI holder til i Arbinsgt.1 3.etg. Lokalene er pr i dag tilfredsstillende. Det planlegges ingen endring, bortsett fra nødvendig vedlikehold. Bygningen har heis og er tilrettelagt for forflyttningshemmede.

 

14

Åpningstidene

Er pr i dag mandag til fredag kl 09.00 – 15.00. På onsdager har senteret i år utvidet åpningstidene på onsdager fra kl 09.00 – 20.00

Hvordan komme i kontakt med oss?

DIXI Oslo tlf nr: 22 44 40 50 Fax:22 44 40 55 Mobil 930 58 070. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Vi har taushetslikt! Tilbudet er gratis.

Noen nøkkeltall fra år 2011

Henvendelser

DIXI Oslo har totalt hatt 2840 henvendelser i 2011.

Av disse kommer 401 fra det offentlige hjelpeapparatet. Brukerne som har tatt kontakt med senteret i år, har vært i aldersgruppen, 14 – 60 år

Hovedvekten av henvendelsene har kommet fra brukere i ung alder. Mange har vært utsatt for ungdomsvoldtekt/kameratvoldtekter begått av jevnaldrende. Dette er voldtekter som ofte har skjedd på hjemme-alene-fester, klassefester og større arrangementer.

Statistikken viser at 1454 henvendelser kommer fra Oslo og 898 henvendelser fra andre kommuner. I tillegg har det kommet 444 anonyme henvendelser Av de 186 som har deltatt på temakvelder kan man heller ikke si noe om hvor kommer fra. Se statistikk. De som tar kontakt med DIXI kan få være anonyme. Det er derfor ikke mulig å si med sikkerhet hvor mange av de anonyme henvendelsene som kommer fra Oslo, og hvor mange som kommer fra resten av landet.

DIXI nettsted

DIXI har et eget nettsted, www.dixi.no. Fra 2011 legger vi statistikken fra Google Analytics til grunn for å vurdere besøket på nettstedet.
Google analytics tar hensyn til hva som er besøk fra søkemotorer slik at tallene blir mer reelle, derfor blir ikke tallene direkte sammenlignbare med tidligere statistikk, men vil være sammenlignbare fra 2012.

Nettstedet har hatt 22 419 besøk hvorav 16 484 unike besøkende. Det har vært 63 179 sidevisninger, og gjennomsnittlig har de besøkende sett på 2,82 sider pr. besøk på www.dixi.no, og brukt gjennomsnittlig 2,19 minutter pr side. 72,5 % av de besøkende er nye, og 27,5 % av de besøkende er tilbakevendende.

Nettsiden har god og nyttig informasjon til alle om voldtekt. Siden fungerer også som støtte og hjelp for voldtatte, pårørende og hjelpeapparatet.

Stadig flere fagfolk og politikere benytter seg av DIXI’s kompetanse.

Økonomi

DIXI søkte om samlet kommunal og statlig støtte på kr 4 025 000. Senteret fikk 3 987 554 for 2011, fordelt med 805 000 fra Oslo Kommune og 3 182 554 i statlig tilskudd.

 

15

Gaver på tilsammen: kr 213 725
Da ordfører Fabian Stang fikk Åpenhetsprisen for 2011, valgte han å gi prispengene på 10.000 kr til DIXI. DIXI gratulerer ordføreren med åpenhetsprisen for 2011 og setter stor pris på gaven fra ordføreren.

DIXI fikk 200 000 kroner i julegave fra posten: DIXI Ressurssenter mottok fredag 2.12.2011 en julegave fra Posten på 200 000 kroner for sitt forebyggende arbeid

Postkonsernet ga også i år en julegave til veldedige formål. Organisasjonene som blir tilgodesett med et gavebeløp er Redd Barna i Norge og Sverige, samt DIXI, ressurssenter for voldtatte i Norge.
”Det er en stor ære for meg og mine kolleger å motta gaven fra Posten. På vegne av alle voldtektsutsatte og pårørende er dette et synlig tegn på at vi har nådd fram med vårt budskap”.

Det sa daglig leder Herdis R. Magerøy i DIXI da hun mottok den formelle bekreftelsen på julegaven fra konsernsjef Dag Mejdell.
”Vi har aldri tidligere mottatt en slik sjenerøs gave og er svært takknemlig for at Posten vil være med og støtte det viktige arbeidet med å hjelpe voldtatte og pårørende” sa Magerøy.

”Denne høsten har vi sett hvordan overfallsvoldtekter har skapt utrygghet for unge jenter over hele landet. Vi har derfor valgt å støtte organisasjoner som jobber for å hjelpe voldtektsofre, sa Dag Mejdell. Redd Barna jobber over hele verden for å ivareta barns rettigheter, blant annet rett til utdanning og beskyttelse mot overgrep.

Private gaver: DIXI har også mottatt mindre beløp fra privatpersoner, blant annet i forbindelse med Bjørg Toftes bisettelse.

Vi takker også her alle for gavene som har blitt gitt til DIXI i løpet av året.

Samarbeidsprosjekt med justisdepartementet: Gratis advokathjelp: kr 176 650 Det er tatt ut kr 60 000 i styrehonorar i 2011.

Som vist i regnskapet, er midlene benyttet i samsvar med formålet. DIXI Oslo benytter Heiene regnskap AS og statsautorisert revisor Erik Enger, BDO Noraudit Oslo DA

Ansatte

I 2011 har DIXI hatt følgende ansatte:
Daglig leder i 100 % stilling.
Fire konsulenter i henholdsvis 100, 60, 50 og 48 %. Antall faste årsverk: 3,58. Alle ansatte er kvinner.

Lønnsrammen innenfor HUK området legges til grunn. Alle ansatte har yrkesskade forsikring, gruppeliv- og ulykkeforsikring gjennom HSH(VIRKE) og innskuddspensjonsordning gjennom Sparebank1.

 

16

Fremtidsbehov

Voldtekt vil også i 2012 være et stort samfunnsproblem. DIXI vil derfor fortsette arbeidet med alle de aktiviteter som DIXI tilbyr brukerne. Videre vil DIXI i 2012 også fokusere på arbeidet for å nå ut til gutter og menn. Arbeidet med å nå ut til minoriteter vil være et viktig satsningsområde.

DIXI vil fortsette å legge vekt på opplysnings- og informasjonsarbeid til alle aktuelle instanser.

Dato 28.02.2012

DIXI Ressurssenter Oslo Styret