HENVENDELSER TIL OVERGREPSMOTTAK HALVERT

17.06.2020

Henvendelser til landets største overgrepsmottak halvert

Overgrepsmottakene i Oslo, Bergen og Trondheim har hatt over 50 prosent færre henvendelser i årets fire første måneder, sammenlignet med samme tid i fjor. Det viser en ny undersøkelse som NORCE har gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet.

De aller fleste av landets overgrepsmottak melder om redusert antall pasienter i perioden januar til april. Norge har 24 overgrepsmottak. 19 av mottakene har deltatt i undersøkelsen som forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) i NORCE har utført.

Sammensatt årsak

-Vi ser at antallet pasienter, særlig i de store overgrepsmottakene, har falt betydelig i årets fire første måneder. Noe av årsaken kan skyldes at samfunnet i betydelig grad ble stengt ned gjennom omfattende nasjonale tiltak, og at færre dermed kom i risikosituasjoner for seksuelle overgrep, sier forsker Grethe Johnsen ved NKLM i NORCE.

Johnsen trekker frem fester og inntak av rusmidler som eksempler på risikosituasjoner.

Hun understreker imidlertid at årsaken til færre henvendelser er sammensatt. I undersøkelsen som NORCE har gjennomført, uttrykker lederne ved landets overgrepsmottak bekymring for at de lave tallene kan henge sammen med frykt for korona-smitte og bekymring for å belaste helsevesenet i en presset tid.

-Ledere ved landets overgrepsmottak var bekymret for at korona-tiltakene medførte at utsatte ikke søkte hjelp, og at det var vanskelig å nå ut til sårbare grupper, påpeker Johnsen.

Nedgang landet rundt

De fleste overgrepsmottakene rapporterte om en reduksjon i antall pasienter i årets fire første måneder. Nedgangen var sterkest ved mottakene i Oslo, Bergen og Trondheim, hvor antallet pasienter var halvert, eller mer enn halvert, sammenliknet med de samme måneder i 2019. Små og middelsstore overgrepsmottak hadde også reduksjon i antall pasienter, men ved fire av disse mottakene var det ingen reduksjon. Samlet sett viste resultatene en nedgang i antall henvendelser for denne perioden sammenlignet med året før på 24 prosent.

FAKTA:

  • 19 av landets 24 overgrepsmottak har besvart undersøkelsen
  • Spørreskjema inneholdt ni hovedspørsmål
  • Spørreskjema ble sendt ut 28.april
  • Det ble gitt én ukes frist til å besvare
  • Spørsmålene ble besvart av medisinskfaglige - og administrative ledere