DOBLING PÅ SENTRENE

24.06.2020

Antallet brukere hos Sentrene mot incest og seksuelle overgrep var i 2019 over dobbelt så høyt som for ti år siden. Få anmelder hendelsen og halvparten av de anmeldte sakene ble henlagt. Det viser nye tall som Sentio har innhentet på oppdrag fra Bufdir.

- Disse sentrene spiller en viktig rolle for at overgrepsutsatte skal bli sett, hørt og trodd, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

De fleste av brukerne var blitt utsatt for seksuelle overgrep og for mange startet overgrepene i svært ung alder. Det er et fåtall som hadde kontakt med hjelpeapparatet i tiden rundt da overgrepet eller overgrepene skjedde. 78 % kontaktet ikke hjelpeapparatet.

- I gjennomsnitt går det mer enn 17 år fra et barn opplever et seksuelt overgrep til vedkommende forteller noen om dette. Derfor er disse sentrene så viktige. Barnehager, skoler og helsetjenester er også viktig for å bidra til økt avdekking av seksuelle overgrep mot barn, sier Trommald.

Halvparten er nye brukere

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et lavterskeltilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp, og gir råd, veiledning og bistand til brukerne, uten krav til henvisning. Sentrene skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. De fleste SMISO-sentrene ble opprettet i 1986.

I alt var det over 35 968 brukerhenvendelser ved de 23 sentrene i Norge i 2019. Omtrent halvparten av de utsatte og de fleste av de pårørende var nye brukere i 2019. Mange av de eldre brukerne hadde benyttet senteret over flere år, mens det var flere nye brukere blant de yngste.

Blant brukerne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, hadde 10 % innvandrerbakgrunn. Det har vært en langsom økning fra 2009 da innvandrerandelen var på 4%. Det er imidlertid fortsatt få pårørende som har innvandrerbakgrunn

- Det er bra at nye brukergrupper finner veien til sentrene. Det understreker viktigheten av at tilbudet tilrettelegges individuelt etter brukernes behov, sier Trommald.

Overgrep begynner tidlig

Det var i alt 3 456 personer som fikk hjelp ved sentrene i 2019. De fleste som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, svarte at overgrepene startet i ung alder og varte over en lengre periode. For mange av dem som oppsøkte sentrene mot incest og seksuelle overgrep i fjor, startet overgrepene før de ble sju år gamle.

Halvparten av brukerne, 51 prosent, hadde vært utsatt for overgrep over lengre tid, mens 34 prosent hadde vært utsatt for ett overgrep. De siste årene har det vært en økning i andelen brukere som har blitt utsatt for enkeltstående overgrep, og det er flest unge brukere som har blitt utsatt for enkeltstående overgrep.

Vold eller truende adferd

Statistikken viser at de fleste av brukerne har blitt utsatt for seksuelle overgrep, som omfatter samleie og samleielignende forhold. For flertallet av disse var den seksuelle omgangen oppnådd ved vold eller truende atferd, eller mens de selv var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er klart flere kvinner enn menn som er brukere av sentrene.

Mange av brukerne har nedsatt funksjonsevne, og de har i mindre grad tilknytning til arbeidslivet enn det som ellers er vanlig. Psykiske lidelser var den vanligste formen for funksjonsnedsettelse.

Utsatte for overgrep fra foreldre eller annen nær familie er fortsatt den største brukergruppen, og de fleste hadde blitt utsatt for overgrep fra en mann. En større andel menn enn kvinner ble utsatt for en kvinnelig overgriper.


Fakta:

  • Antall besøkende og brukere har økt over tid
  • Totalt mottok sentrene 35 968 henvendelser fra brukergruppen i 2019, og over halvparten av disse var telefonhenvendelser.
  • 3 456 personer som fikk hjelp ved sentrene i 2019.
  • En høy andel av brukerne var nye brukere i 2019, henholdsvis 51 % av de som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og 69 % av de pårørende.
  • 8 av 10 brukere som var utsatt for seksuell omgang, som omfatter samleie og samleielignende forhold.
  • Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de kjente fra før, et familiemedlem, en partner eller en venn, og kun 16 % hadde vært utsatt for overgrep av en ukjent person.
  • Det var klart flest, 99 % av kvinnene og 84 % av mennene, som hadde vært utsatt av mannlig overgriper.